Využijte slevové kupony ve výši 5 - 10 % pro vybrané značky  při nákupu nad 5.000,- Kč.  Stačí přidat některé z promo kódů COMETFIMAP nebo MASTER po přidání produktů daných značek do košíku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, uzavírané prostřednictvím e-shopu nebo jiného komunikačního prostředku, který to umožňuje bez současné fyzické přítomnosti stran, kdy na jedné straně je společnost Pavel Martinčík, Výzkumníků 374, 78813  Rapotín, IČO:70040109 DIČ:CZ7303125775 jako prodávající (dále jen „PRODEJCE“) a na straně druhé je kupující, který je spotřebitelem (dále jen „Kupující“). Tyto podmínky se nevztahují na kupní smlouvy, uzavřené s podnikateli. Další informace o PRODEJCI jsou uvedeny na webové stránce obchod.vysavace-sumperk.cz.

Spotřebitelem je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s PRODEJCEM  nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je osoba, která uzavírá smlouvu s PRODEJCEM v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti, a to bez ohledu na to, zda je zastoupena. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj VOP neplatí.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“ umístěné v sekci "O nás" a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující při převzetí zboží nebo služby obdrží fakturu nebo doklad ji nahrazující obsahující základní údaje smlouvy.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

PRODEJCE  sděluje, že

1/ náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, PRODEJCE si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

2/ požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od PRODEJCE, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

3/ ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném PRODEJCEM uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

4/ v případě, že Kupujícím je spotřebitel a uzavře smlouvu pomocí komunikačního prostředku, který to umožňuje bez současné fyzické přítomnosti stran, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla PRODEJCE, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy v sekci "O nás".

5/ spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a/ o poskytování služeb, které PRODEJCE splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b/ o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli PRODEJCE a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c/ o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

d/ o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

e/ o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

f /o dopravě, pokud podnikatel toto plnění poskytuje v určeném termínu;

6/ V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží;

7/ Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu PRODEJCE.

8/ V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář umístěný v sekci KONTAKTY, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

9/ PRODEJCE tímto informuje Kupujícího, že zajišťuje bezplatný odběr určitých elektrozařízení. S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci. Při nákupu nového zboží je možno elektrospotřebič stejného typu  bezplatně odevzdat na naší prodejně (tj. kus za kus) kdykoli během provozní doby. 

10/ Smlouva se uzavírá prostřednictvím objednávky v aplikaci e-shopu, záznam o obsahu závazné objednávky (smlouvy) je uložen u PRODEJCE a bude potvrzen Kupujícímu e-mailem, obsahujícím též odkaz na platnou verzi VOP a Reklamačního řádu.. Pokud o to Kupující požádá, bude mu záznam i související dokumentace ve znění, platném v době uzavření, zaslána e-mailem. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném PRODEJCE tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník PRODEJCE po telefonu nebo e-mailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky PRODEJCE, za případné chyby při přenosu dat PRODEJCE nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy PRODEJCE neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se PRODEJCE zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí společnosti PRODEJCE kupní cenu. 

PRODEJCE Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

PRODEJCE splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li PRODEJCE věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním dopravcem v určeném místě dodání. PRODEJCE odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí PRODEJCE věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří PRODEJCE věc pro přepravu.

3. Vady věci

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti, jakost, množství nebo provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou PRODEJCE způsobila porušením své povinnosti. Tím nejsou dotčeny povinnosti PRODEJCE, vyplývající ze záruky za jakost.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže PRODEJCE škodu způsobil porušením své povinnosti.

4. Odpovědnost PRODEJCE

PRODEJCE odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména PRODEJCE odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a/ má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které PRODEJCE nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b/ se věc hodí k účelu, který pro její použití PRODEJCE  uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c/ je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v záruční době, která činí dvacet čtyři měsíce od převzetí, to se však netýká:

a/ u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b/ na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c/ u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci;

d/ poškozením věci nesprávným skladováním, zacházením, nadměrným opotřebením, nebo vnějšími vlivy, proti kterým věc není ze své podstaty odolná, jak je blíže popsáno v Reklamačním řádu.

U spotřebního zboží s omezenou trvanlivostí (vybrané drogistické výrobky apod.) je jakost zboží garantována pouze do data spotřeby, vyznačeného na obalu zboží.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je PRODEJCE zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Práva z vad a záruční doba 

Kupující má právo na opravu vady, kterou reklamuje v záruční době. Není-li oprava možná, má nárok na výměnu věci nebo právo odstoupit od smlouvy. Podrobnosti stanoví Reklamační řád.

Záruční doba v délce 24 měsíců běží od odevzdání věci Kupujícímu, který je spotřebitelem; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než PRODEJCE, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

IV. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a/ kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b/ smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

PRODEJCE umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách a spotřebiteli tak PRODEJCE potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese sídla PRODEJCE, adresa je uvedena ve složce KONTAKTY.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti PRODEJCE bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti PRODEJCE obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím nádrž prázdná.

Pokud se jedná o spotřební zboží (drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, PRODEJCE doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu společnosti PRODEJCE spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo má být zaslána na účet v tomto dopise uvedeném.

Spotřebitel odpovídá společnosti PRODEJCE pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může PRODEJCE požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může PRODEJCE odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu PRODEJCE bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prostředky budou vráceny včetně nákladů na dodání spotřebiteli při zakoupení zboží, avšak v případě, že spotřebitel při uzavření kupní smlouvy zvolil jiný, než nejlevnější z nabízených způsobů dodání, vrátí mu PRODEJCE náklady pouze ve výši, odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

PRODEJCE však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti PRODEJCE odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi PRODEJCEEM a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má PRODEJCE právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího  a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy. Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy v sekci "O nás". V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

PRODEJCE si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat PRODEJCE prostřednictvím kontaktního formuláře nebo písemně. 

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci PRODEJCE nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby. Aktuální pracovní dobu provozovny najdete v sekci KONTAKTY.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou uváděny bez DPH a konečné, tj. včetně DPH, popř. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné. Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci PRODEJCE nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi společností PRODEJCE a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti PRODEJCE. PRODEJCE v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

PRODEJCE si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

a. prostřednictvím elektronického obchodu PRODEJCE (dále jen „e-shop“);

b. elektronickou poštou na adrese info@vysavace-sumperk.cz;

c. telefonicky.

PRODEJCE doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na PRODEJCE. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí při provádění objednávky v rámci svého košíku.

IX. Platební podmínky

PRODEJCE akceptuje následující platební podmínky:

a. platba v hotovosti při nákupu;

b. platba předem bankovním převodem;

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

PRODEJCE zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

a. osobní odběr;

b. zaslání přepravní službou – ČR;

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému, PRODEJCE nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím bankovního převodu, může PRODEJCE či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP, ŘP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může PRODEJCE či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@PRODEJCE.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou společnosti PRODEJCE. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti PRODEJCE možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

1.             TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.          Správcem Vašich osobních údajů je společnost Pavel Martinčík (dále jen „správce“).

1.2.          Kontaktní údaje správce jsou následující: Výzkumníků 374, 78813  Rapotín

1.3.          Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Společnost Pavel Martinčík provozovatel internetového obchodu obchod.vysavace-sumperk.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se „Nařízením“ EP a s Obchodními podmínkami společnosti Pavel Martinčík

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

Důvod zpracování?

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Tomáš Kadlčík (provozovatel e-shopového systému), firma Netio s.r.o. (správce serverů), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti.

Poskytovatelé přepravních služeb.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@PRODEJCE.cz

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

(Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje. Pokud jsou osobní údaje získány z objednávky, budou v administraci i nadále uchovávány ze zákonných důvodu (například pro potřeby reklamace, policie…).) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@vysavace-sumperk.cz)

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi PRODEJCE a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde:

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak PRODEJCE doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na PRODEJCE pro vyřešení nastalé situace.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 23. 5. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách PRODEJCE nebo elektronicky na obchod.vysavace-sumperk.cz

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.